Plankader voor bebouwing van ziekenhuisterrein bijna gereed

Op het voormalige ziekenhuisterrein aan de Sportlaan moeten woningen worden gebouwd voor diverse doelgroepen en in verschillende prijsklassen. Ook dienen er ruimten te komen voor maatschappelijke voorzieningen, zoals een huisartsenpraktijk, een ontmoetingsruimte en ‘kleine daghoreca’. Een ondergrondse parkeergarage is eveneens een vereiste. Dit staat in het voorlopige Planuitwerkingskader (PUK) waaraan de projectontwikkelaar die op het terrein aan de slag wil gaan zich in elk geval moet houden.

Op 7 november presenteerden de gemeente en het Haga-ziekenhuis (nog altijd eigenaar van de gebouwen) tijdens een informatiebijeenkomst in het oude complex aan de Sportlaan het ontwerpkader voor de bebouwing van het gebied. Er was een grote opkomst van omwonenden uit de Bomenbuurt van Vogelwijk. Het ontwerpkader wordt nog dit jaar ter beoordeling aan de gemeenteraad voorgelegd, waarna het definitief door B&W zal worden vastgesteld.

Architectuurhistorische waarde

Namens de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van Den Haag zette gemeentelijk architect Beate Begon de inhoud van het ontwerp-PUK uiteen. Essentieel daarin is dat het voormalige Rode Kruisziekenhuis, de in 1960 in gebruik genomen creatie van architect Julius Luthmann, niet geheel met de grond gelijk mag worden gemaakt. Het oorspronkelijke H-vormige kerncomplex (zonder de latere aanbouwsels aan weerszijden) heeft namelijk een architectuurhistorische waarde. Daarom is in het planuitvoeringskader vastgesteld dat het aanzien van de gevels aan de voor- en achterkant behouden moet blijven. De opritten naar de hoofdingang aan de Sportlaan zijn echter niet heilig. Bovendien mag het vroegere Juliana Kinderziekenhuis ­– nu nog dienstdoend als winteropvang voor daklozen – ondanks z’n nog jeugdige leeftijd van 23 jaar geheel worden gesloopt.

Bouwhoogte

Belangrijke voorwaarden uit het concept-PUK zijn ook dat de toekomstige bebouwing niet hoger mag worden dan de huidige bouwhoogten plus eventueel een bescheiden toplaag en dat het nieuwe ensemble een ‘groene uitstaling’ krijgt. Wat de bouwhoogten betreft geldt voor de Sportlaankant een maximum van 14 meter en aan de kant van de Haagse Beek (Segbroeklaan) 25 meter.

Het woningbouwplan moet een mix worden van koop- en huurwoningen, maar in elk geval moet 30 procent uit sociale huurwoningen bestaan en 20 procent uit ‘middeldure huurwoningen’. Een deel van het complex dient ook te bestaan uit seniorenwoningen, hetzij in de koop- hetzij in de huursector.

Bron: Wijkblad van wijkvereniging vogelwijk