Herontwikkeling Rode Kruisziekenhuis (Haga/locatie Sportlaan)

Beste buurtbewoner

Zoals u weet, staat het ziekenhuisgebouw aan de Sportlaan al een tijdje leeg. Het HagaZiekenhuis is gestopt met alle ziekenhuisactiviteiten op deze locatie. Gelukkig heeft het gebouw tot nu toe onder meer dienst kunnen doen als GGD-vaccinatielocatie.

De Sportlaan-locatie wordt in de nabije toekomst verkocht en herontwikkeld als woningbouwlocatie. In de afgelopen jaren heeft ons team van het HagaZiekenhuis en de gemeente Den Haag de handen ineengeslagen om deze verkoop en de latere herontwikkeling in goede banen te leiden. Hieronder stellen wij ons team aan u voor.

Ons belangrijkste doel is een herontwikkeling mogelijk te maken die goed is voor de stad, maar zeker ook voor de omliggende buurten en wijken. Om dit voor elkaar te krijgen, is uw betrokkenheid van groot belang.

In de komende periode gaan we het participatietraject met de buurt organiseren. We willen daarbij belangrijke zorgen, wensen en ideeën van bewoners ophalen. De eerste stap is deze update waarin we, vanuit een aantal teamleden, u bijpraten waar we nu staan en wat u in de komende tijd van ons kunt verwachten.

Mocht u nu al of in de komende periode vragen hebben, dan horen we dat natuulijk graag. U kunt ons altijd een mail sturen naar herontwikkelingsportlaan@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Het Projectteam
Frank, Marike en Niels


Onze teams aan het woord:

Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk om de locatie Sportlaan, waar wezoveel jaren belangrijke ziekenhuiszorg konden geven, zo goed mogelijk achter te laten. Daarbij is het belangrijk dat we vooraf weten wat de mogelijkheden en ideeën zijn. Heldere kaders bepalen mede de toekomstige ontwikkelingen. De eerste kaders, die we als ziekenhuis en gemeente samen met buurtvertegenwoordigers hebben geformuleerd, staan samengevat in de zogenaamde Kavelvisie. Deze Kavelvisie gebruiken we als basis voor de verdere uitwerking in het Planuitwerkingskader (PUK). Dat is ook het moment dat we niet alleen met de wijkverenigingen, maar met meer buurtbewoners het gesprek aan willen gaan. Met als doel: luisteren wat er bij u leeft en speelt aan ideeën voor de locatie van het voormalige ziekenhuis Sportlaan.

Frank Bouhuis, Hagaziekenhuis

Kavelvisie: document met herontwikkelkaders, randvoorwaarden en wensen, opgesteld door initiatiefnemer HagaZiekenhuis in samenwerking met de gemeente Den Haag, ter voorbereiding van het Planuitwerkingskader (PUK) PUK: Planuitwerkingskader, document met alle randvoorwaarden en kaders voor herontwikkeling, ter voorbereiding op afwijkingen en/of wijzigingen van het bestemmingsplan. Na besluitvorming in het College heeft de PUK bestuurlijke status.

Marike Pet, Gemeente Den Haag

Marike Pet, Gemeente Den Haag

Om het HagaZiekenhuis een andere functie, zoals wonen, te kunnen geven, moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeente schrijft daarom een zogenaamd Planuitwerkingskader (PUK) met de voorwaarden waaraan het nieuwe plan moet voldoen. De gemeente vindt het belangrijk om van de buurt te horen wat er speelt rondom dit planinitiatief. In de sessie met de voorzitters (Ineke Mulder – Bomenbuurt, Redmar Wolf – Vogelwijk en Jan Vonk – Bloemenbuurt) werd bijvoorbeeld aangegeven dat de buurt zich zorgen maakt dat historisch waardevolle elementen verdwijnen. Daarom komt er een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde.

Aan het HagaZiekenhuis is gevraagd om de buurt te betrekken, te informeren over de plannen, meningen op te halen en om te laten zien hoe een en ander verwerkt wordt. De reacties worden opgenomen in het PUK. Het plan toetsen we op wet- en regelgeving en het gemeentelijk beleid en uiteindelijk wordt het vastgesteld door het college van B&W. Ook worden voorwaarden voor de communicatie en participatie voor het vervolgtraject meegenomen in het PUK. Hierin staat hoe de buurt bij de verdere uitwerking van het plan wordt betrokken en geïnformeerd.

Niels de Vries Humel, De Mannen van Schuim:

Namens het HagaZiekenhuis zijn de Mannen van Schuim betrokken bij het maken van de Kavelvisie, het opstellen van het PUK en het organiseren van het participatietraject. Wat kunt u de komende periode van ons verwachten? Nog voor de zomervakantie organiseren wij een buurtparticipatie-bijeenkomst. Hier nemen we u mee in de Kavelvisie, wat een PUK precies is, de planning en samen met u voeren we het gesprek over de toekomstige herontwikkeling van de Sportlaan. We sturen u hiervoor op tijd een uitnodiging. De bijeenkomst kondigen we ook aan via de vertrouwde kanalen in de wijk (website wijkverenigingen, wijkblad en social media).

 

Bron: Wijkvereniging Vogelwijk